Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.taxiskola.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele a zákazníka. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).

1.1 Provozovatel

HADriver s.r.o.
Högerova 686/6
152 00 Praha 5 – Hlubočepy
IČO: 04926846

Provozovatel při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

1.2 Kontaktní údaje provozovatele

Taxiskola.cz
Arebsovo nám. 1064/3
15500 Praha 5
info@taxiskola.cz
+420 774 261 472
www.taxikola.cz

1.3 Zákazník

Zákazník je spotřebitelem a při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

1.4 Kupní smlouva

Kupní smlouva je taková smlouva, ve které jsou smluvními stranami kupující (zákazník) na straně jedné a dodavatel zboží či poskytovatel služeb na straně druhé.

1.5 Uzavření smlouvy

Zákazník na vyžádání obdrží objednávku, která je návrhem provozovatele na uzavření smlouvy. Samotná smlouva je uzavřena momentem připsání částky odpovídající aktuální ceně kurzu na bankovní účet provozovatele. Od tohoto momentu mezi provozovatelem a zákazníkem vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Smlouva je uzavřena v českém jazyce. Uzavřená smlouva je provozovatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového portálu www.taxiskola.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce zákazníkem.

1.6 Produkty provozovatele

  • Internetový elearningový kurz (dále jen „kurz“), který je určen ke školení a opakovanému školení řidičů vozidel taxislužby.
  • Školení ve školícím centru provozovatele, který je určen ke školení a opakovanému školení řidičů vozidel taxislužby.
  • Konzultační hodiny, které jsou vyhrazeny přímo řidičům, náplň konzultační hodiny si volí každý individuálně.

1.7 Způsob komunikace provozovatele se zákazníkem

Provozovatel poskytuje veškerá oznámení a informace týkající se objednávky zákazníkovi v elektronické podobě, a to prostřednictvím emailové zprávy. Provozovatel neodpovídá za případy, kdy k doručení odeslané e-mailové zprávy nedojde vinou provozovatele přenosové sítě či e-mailové schránky zákazníka.

2. Objednávání produktů

2.1 Objednávka

Objednávka na internetovém portálu www.taxiskola.cz je závazná v okamžiku, kdy je zákazníkem vyplněná a elektronicky zaslána zpět provozovateli. Na základě toho bude zákazníkovi zaslán e-mail.
Tento potvrzující e-mail je zároveň návrhem provozovatele na uzavření smlouvy a obsahuje platební údaje. Zákazník je při objednávání produktu povinen správně a pravdivě vyplnit všechny povinné údaje.

2.2 Změna obsahu produktů

Pokud provozovatel, bude muset provést změny v obsahové části kurzu, z důvodu zákonného požadavku, nebo na přání zákazníka. Bude tato informace zákazníkovi zaslána elektronicky a objednávka se stává závaznou až po jejím schválení objednatelem.

3. Cena a úhrada ceny produků

3.1 Výše ceny produktů

Výše ceny produktů je určena ceníkem zveřejněným v internetovém obchodě na www.taxiskola.cz platným ke dni odeslání objednávky provozovateli. Všechny uvedené ceny jsou konečné. (Provozovatel není plátcem DPH).
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) a uhrazením kupní ceny (bankovní poplatek apod.) si hradí kupující sám.

3.2 Den a způsob úhrady

Nestanoví-li tyto obchodní podmínky nebo není-li na stránce konkrétního produktu stanoveno jinak, pak platbu za objednávku lze uhradit následovně:

  • platba převodem – po doručení objednávky zprostředkovateli je zákazníkovi zaslána e-mailová zpráva s platebními údaji, potřebnými pro realizaci platby (číslo účtu, cena, způsob identifikace). Platba je obvykle připsána na bankovní účet provozovatele během dvou pracovních dnů od provedení transakce, avšak převod může trvat i déle. Za den úhrady je považován den, v němž je připsána příslušná částka na bankovní účet provozovatele. Zákazník je povinen dodržet předepsaný způsob identifikace platby. V případě jeho nedodržení, nebude možné platbu identifikovat.
  • Platba v hotovosti – (tuto platbu lze akceptovat pouze u kurzů či konzultací v provozovně prodávajícího a to po vzájemné dohodě).

3.3 Povinnost zákazníka uhradit objednaný produkt

Provozovatel není povinen doručit zákazníkovi objednaný produkt do jeho úplného uhrazení.

4. Doručení

4.1 Online produkty

Online produkty jsou považovány za doručené jejich zpřístupněním zákazníkovi. O tomto zpřístupnění je zákazník informován e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu zákazníka.
Provozovatel se zavazuje zpřístupnit zákazníkovi on-line produkt (kurz) do 24 hodin od připsání platby (plné výše ceny za objednaný produkt) na bankovní účet provozovatele.
Kurzy a konzultace pořádané prodávajícím v provozovně školícího centra jsou za doručené považovány dnem konání, dle objednávky termínu kupujícím.

5. Odstoupení od smlouvy

5.1 Odstoupení od smlouvy zákazníkem

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží (služby), pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředku komunikace na dálku a to bez udání důvodu, nejpozději však 3 dny před jejím plněním na základě kupní smlouvy. V případě, že kupující tuto lhůtu nesplní, nemá nárok na vrácení platby prodávajícím.
Výjimku tvoří produkt prodávajícího, který spočívá v poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění. V takovém případě kupující nemá právo na odstoupení od smlouvy dle § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.

5.2 Postup vrácení peněz při odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od smlouvy kontaktuje kupující prodávajícího a písemně uvede odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení platby. Platba bude kupujícímu vrácena nejpozději do 30dnů.

6. Ochrana osobních údajů

6.1 Zabezpeční nakládání s osobními údaji

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

6.2 Poskytnutí osobních údajů

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

6.3 Souhlas se zpracováním osobních údajů

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

6.4 Změna/odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 6.3) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. V případě žádosti o odstranění osobních údajů z databáze provozovatele dojde zároveň ke zrušení osobního profilu zákazníka a neobnovitelnému vymazání údajů o všech objednávkách a dalších informací. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

7. Autorské právo

7.1 Autorské právo

Zákazník je povinen při nakládání s veškerými produkty provozovatele dodržovat zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Zákazník zejména není oprávněn v rozporu s autorským zákonem půjčovat, kopírovat, dále prodávat ani jiným způsobem šířit žádný z produktů a dalších poskytnutých materiálů provozovatele. Porušením ustanovení autorského zákona se zákazník vystavuje nebezpečí vymáhání náhrady škody a bezdůvodného obohacení ze strany provozovatele, v některých případech může takové porušení autorského zákona naplnit i znaky trestného činu.
Zakoupený internetový kurz smí používat pouze jedna osoba (zákazník), a to výhradně k nekomerčním účelům. V případě závažného zneužití vstupních údajů, resp. autorských práv si provozovatel vyhrazuje právo okamžitě, trvale a bez náhrady zablokovat přístup do kurzu.
Řešení příkladů, výukové texty a veškerý multimediální obsah je duševním vlastnictvím provozovatele. Je výslovně zakázáno je kopírovat, upravovat a rozšiřovat bez předchozího písemného svolení provozovatele.

8. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

8.1 Platnost a závaznost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014 a vztahují se na veškeré smluvní vztahy ohledně dodávky zboží a poskytování služeb zákazníka a provozovatele uzavřené od 1. 1. 2014.

8.2 Jazyk komunikace

Při komunikaci se zákazníky v rámci poskytování služeb bude provozovatel používat český jazyk.

8.3 Souhlas a vázanost zákazníka těmito obchodními podminkami

Zákazník odesláním závazné objednávky potvrzuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a svou vůli řídit se jimi v rámci předmětného smluvního vztahu.