Pokračovat v předchozím pokusu?:

Začít od začátku

nebo

Začít od otázky

Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od hotelu Golf k Národnímu divadlu:

Vyberte jednu z nabízených možností:

 • 3 km
 • 10 km
 • 6 km
Ulice Hviezdoslavova je:

Vyberte jednu z nabízených možností:

 • v Praze 10 - Vinohrady
 • v Praze 4 - Libuš
 • v Praze 11 - Chodov
Letecká společnost Air France je:

Vyberte jednu z nabízených možností:

 • v Praze 1, Jungmannova
 • v Praze 1, Nekázanka
 • v Praze 2, Jana Masaryka
Nevyhoví-li námitkám vedoucí kontrolní skupiny nebo kontrolující ve stanovené lhůtě

Vyberte jednu z nabízených možností:

 • vyřídí je nadřízená osoba kontrolujícího ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich doručení tak, že jim vyhoví nebo je zamítne
 • postoupí je nadřízená osoba kontrolujícího ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení Ministerstvu dopravy
 • vyřídí je nadřízená osoba kontrolujícího ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení tak, že jim vyhoví, částečně vyhoví, nebo je zamítne
Dopravce je povinen zajistit, aby v den, kdy je vozidlem taxislužby poskytována přeprava na základě předchozí písemné smlouvy

Vyberte jednu z nabízených možností:

 • objednávka přepravní služby byla předem zaznamenána do evidenční knihy objednávek a zajistit, aby kopie záznamu objednávky byla umístěna ve vozidle
 • bylo toto vozidlo vybaveno všemi smlouvami, na jejichž základě je přeprava v právě probíhajícím dni prováděna, nebo jejich kopiemi
 • aby byla kopie záznamu objednávky umístěna ve vozidle
Státní odborný dozor v silniční dopravě vykonávají

Vyberte jednu z nabízených možností:

 • Policie ČR, celní úřady a obecní policie
 • dopravní úřady, celní úřady a Ministerstvo dopravy
 • živnostenské úřady a Ministerstvo financí
Podnikatel prokazuje své živnostenské oprávnění

Vyberte jednu z nabízených možností:

 • do vydání výpisu stejnopisem ohlášení s prokázaným doručením živnostenskému úřadu nebo pravomocným rozhodnutím o udělení koncese
 • do vydání výpisu čestným prohlášením doručeným živnostenskému úřadu nebo rozhodnutím o udělení koncese
 • do vydání opisu stejnopisem doručeným živnostenskému úřadu nebo rozhodnutím dopravního úřadu o udělení koncese
Vzniká-li živnostenské oprávnění fyzické osobě, které dosud nebylo přiděleno identifikační číslo osoby

Vyberte jednu z nabízených možností:

 • přidělí jí dopravní úřad identifikační číslo osoby poskytnuté z registru osob
 • přidělí jí živnostenský úřad evidenční číslo osoby poskytnuté správcem registru fyzických osob
 • přidělí jí živnostenský úřad identifikační číslo osoby poskytnuté správcem základního registru osob
Řidič vozidla

Vyberte jednu z nabízených možností:

 • je povinen umožnit obecní policii a Policii České republiky přístup k taxametru
 • je povinen umožnit orgánům státního odborného dozoru, obecní policii a Policii České republiky přístup k záznamovému zařízení a taxametru
 • je povinen umožnit orgánům státního odborného dozoru a Policii České republiky přístup k záznamovému zařízení
Pověření

Vyberte jednu z nabízených možností:

 • k výkonu státního odborného dozoru nebo vrchního státního dozoru ve věcech silniční dopravy ve formě průkazu vydává Ministerstvo dopravy
 • k výkonu státního odborného dozoru nebo vrchního státního dozoru ve věcech dopravy ve formě průkazu vydává dopravní úřad, do jehož působnosti výkon dozoru spadá
 • k výkonu státního odborného dozoru nebo vrchního státního dozoru ve věcech silniční dopravy ve formě průkazu vydává správní orgán, do jehož působnosti výkon dozoru spadá

Vaše úspěšnost: x%

Pro úspěšné složení zkoušky je potřeba: 80%

Sdílejte svůj výsledek:

Další »